Onze algemene voorwaarden


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De Verkoper is de vennootschap naar Frans recht

MEPHISTO SAS, met hoofdkantoor in

Weg naar Sarreguemines
57400 SARREBOURG
Frankrijk

Aandelenkapitaal: 16.500.000 euro


RCS Metz 364 800 276
BTW-nummer FR 86 364 800 276

2. TOEPASSINGSGEBIED

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden ("CGV") zijn - met uitsluiting van alle andere - van toepassing op de commerciële relatie die tot stand komt tussen de klant, een volwassen natuurlijke persoon die een contract aangaat voor strikt persoonlijke behoeften ("Klant"), en MEPHISTO SAS , evenals het gebruik van de websitehttps://www.natureisfuture.com/.

Voor zover van toepassing kunnen deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd of aangevuld door bijzondere voorwaarden of door specifieke overeenkomsten tussen partijen.

De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Ze kunnen op elk moment op de website worden geraadpleegdhttps://www.natureisfuture.com/.

MEPHISTO SAS verkoopt zijn producten uitsluitend aan eindgebruikers en alleen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor een huishouden. De Klant is verplicht de specificaties van het product te lezen voordat hij de bestelling plaatst. De keuze van de producten valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De foto's, illustraties en grafische afbeeldingen zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

MEPHISTO SAS is de eigenaar van de websitehttps://www.natureisfuture.com/en is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de genoemde site en de inhoud ervan (in het bijzonder teksten, illustraties, grafische afbeeldingen, software, video's, muziek, merken, logo's, ontwerpen en andere onderscheidende tekens van het bedrijf).

Bijgevolg is elk gebruik, reproductie, representatie, distributie, aanpassing, kopiëren en elk geheel of gedeeltelijk downloaden verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MEPHISTO SAS.

4. BESTEL

Alleen bestellingen die bestemd zijn voor levering op het vasteland van Frankrijk en in België, Duitsland en Nederland worden geaccepteerd. Door het afronden van de bestelling (validatie van het winkelwagentje en validatie van de betaling met creditcard), wordt de bestelling van de producten in het winkelwagentje van de Klant doorgegeven aan MEPHISTO SAS en wordt het verkoopcontract gesloten.

Direct na ontvangst van de bestelling wordt er per e-mail een orderbevestiging naar de Klant verzonden. De Klant wordt verzocht deze op te slaan en af ​​te drukken.

In geval van betwisting zullen de gegevens opgeslagen in het computersysteem van de Verkoper het bewijs vormen van de met de Klant gesloten transacties.

5. LEVERING

De levering, bestaande uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van het product, wordt uitgevoerd door de door MEPHISTO SAS aangeboden vervoerder op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven.

De bezorging is gratis voor alle bestellingen die op de site worden geplaatst.


De leveringstermijnen worden aan de Klant meegedeeld voordat hij zijn winkelwagen valideert en bedragen uiterlijk dertig (30) dagen na het sluiten van de verkoopovereenkomst.


Indien de aan de Klant aangegeven leveringstermijnen worden overschreden, kan de Klant het contract beëindigen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan MEPHISTO SAS, route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail aan het adresklantenservice.natureisfuture@mephisto.com, nadat MEPHISTO SAS vooraf de opdracht heeft gegeven om de levering, volgens dezelfde voorwaarden, binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren.


In geval van een geldige beëindiging van het contract door de Klant, zal MEPHISTO SAS alle betaalde bedragen aan de Klant terugbetalen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd. MEPHISTO SAS zal voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel. Na deze terugbetaling worden geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.


Elk risico van verlies of beschadiging van het Product gaat over op de Klant wanneer deze of een door hem aangewezen derde, en andere dan de door MEPHISTO SAS aangeboden vervoerder, het product fysiek in bezit neemt bij de levering.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over een termijn van drie (3) dagen vanaf de levering om eventuele voorbehouden of nauwkeurige en gedetailleerde klachten wegens niet-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde producten schriftelijk op de leveringsbon of per post of per e-mail te formuleren bijvoorbeeld beschadigd pakket dat al geopend is, enz.), met alle relevante ondersteunende documenten (met name foto's).6. EIGENDOMSBEHOUD

Tot de volledige betaling van alle betalingsverplichtingen van de Klant die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst, blijft het geleverde Product eigendom van MEPHISTO SAS. De Klant is verplicht om zorg te dragen voor het Product gedurende de duur van het eigendomsvoorbehoud. Elke wijziging in de houder van het Product en elke adreswijziging moet door de Klant onmiddellijk aan MEPHISTO SAS worden meegedeeld.

7. INTREKKINGSINFORMATIE

7.1. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten door hemzelf of een door hem aangewezen derde (andere dan de vervoerder) om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. de Verkoper, zonder dat hij een reden hoeft op te geven voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant schriftelijk contact opnemen, hetzij per post gericht aan MEPHISTO SAS, route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, hetzij per e-mail op het adresklantenservice.natureisfuture@mephisto.comen duidelijk en ondubbelzinnig hun wens uiten om zich terug te trekken.

7.2. GEVOLGEN VAN INTREKKING/RETOURNEREN

Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal MEPHISTO SAS hem alle gedane betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die verschuldigd zijn als de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de meest economische standaardlevering aangeboden door MEPHISTO SAS), onmiddellijk terugbetalen. en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop MEPHISTO SAS op de hoogte werd gesteld van haar besluit om zich terug te trekken.

MEPHISTO SAS zal voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel. Na deze terugbetaling worden geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

MEPHISTO SAS kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van de geretourneerde producten of totdat de Klant een bewijs van verzending van de producten heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De Klant moet de Producten zonder onnodige vertraging en ongeacht de omstandigheden, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, aan MEPHISTO SAS retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als de Producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen zijn geretourneerd of geleverd.

Retourneren is gratis. Om de kosten verbonden aan het retourneren van het Product probleemloos te kunnen dekken, dient de Klant een retourlabel op het retourpakket te plakken.

  • Voor Frankrijk: De Klant kan verbinding maken met de website van de vervoerder

http://destinataire.dpd.fr/Beheer uw retourzendingen/ en print het label (service alleen beschikbaar in Frankrijk)

Het gebruik van deze prepaid labels is essentieel om te kunnen profiteren van gratis retourkosten.

De aansprakelijkheid van de Klant bestaat alleen in geval van waardevermindering van de Producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

8. BETALING

Alle prijzen aangegeven op de MEPHISTO SAS online winkel zijn in euro's, alle belastingen inbegrepen en exclusief standaard verpakkings- en leveringskosten. De toepasselijke prijzen en factureringsvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De bestelling wordt contant betaald met een creditcard, op voorwaarde dat de Klant de creditcardhouder is (als deze betaalmethode wordt gebruikt, is MEPHISTO SAS bevoegd om het tegoed af te schrijven op het moment dat het artikel wordt besteld).

Een factuur die overeenkomt met de bestelling van de Klant wordt hem per e-mail toegestuurd. De Klant wordt verzocht deze te downloaden, af te drukken en te bewaren.

9. GARANTIE

De producten die op de website van MEPHISTO SAS worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren automatisch en zonder aanvullende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, van de wettelijke conformiteitsgarantie voor Producten die ogenschijnlijk defect, beschadigd of beschadigd zijn of niet overeenkomen met de bestelling , de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en deze ongeschikt maakt voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de methoden vermeld in het onderstaande kader en gedefinieerd in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden van verkoop (garantie van conformiteit/garantie van verborgen gebreken).

Houd er rekening mee dat de Klant, als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie, beschikt over een periode van twee jaar vanaf de levering van het Product om actie te ondernemen tegen de Verkoper; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentenwet; en is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product, met uitzondering van tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel op het Product betrekking heeft.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen Productdefecten in te voeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dit geval kan hij kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs in overeenstemming met 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximaal acht (8) dagen vanaf de levering van de Producten of de ontdekking van verborgen gebreken binnen de gestelde termijn. waarnaar hierboven wordt verwezen en stuur de defecte Producten terug in de staat waarin ze zijn ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.).

De Verkoper vergoedt, vervangt of repareert Producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die als niet-conform of defect worden beschouwd.

Verzendkosten worden vergoed op basis van de gefactureerde prijs en retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontdekking door de Verkoper van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek.

De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel. Na deze terugbetaling worden geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

In de volgende gevallen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld:

- niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient te verifiëren,

- in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte Producten.

MEPHISTO SAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het contract, met name wat betreft de aard van de gebruikte materialen. Indien nodig kan de Klant zijn bestelling annuleren en krijgt hij dan het volledige bedrag terug.

10. OVERMACHT – AANSPRAKELIJKHEID

  1. MEPHISTO SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek. Bij uitdrukkelijke overeenkomst vormt dit in het bijzonder een geval van overmacht, natuurrampen, branden, interne of externe stakingen, toevallige storingen, tekorten, oorlog.
  2. In het geval dat MEPHISTO SAS hyperlinks op haar website plaatst die naar websites van derden leiden, kan er geen aansprakelijkheid aan haar worden toegeschreven vanwege de inhoud die op de betreffende sites wordt gepresenteerd.
  3. Als gastheer van deze links kan haar aansprakelijkheid, indien van toepassing, alleen worden aanvaard in het kader van de bepalingen van artikel 6-I-2 van wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de 'digitale economie'.
  4. In het geval dat MEPHISTO SAS en de Klant tegenover elkaar schulden hebben, zal compensatie plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

11. KENNISGEVINGEN/CLAIMS

Kennisgevingen dienen te worden verzonden naar het adres genoemd in artikel 1.

12. KLANTENSERVICE

De klantenservice van MEPHISTO SAS is op de volgende tijden en op de volgende contactgegevens bereikbaar:

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

E-mail:klantenservice.natureisfuture@mephisto.com

Telefoon: +33(0) 3 87 23 30 45 of +33(0) 3 87 23 30 42

Adres:

MEPHISTO SAS
Route de Sarreguemines BP 50060
57401 SARREBURG
Frankrijk

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Verwerkingsverantwoordelijke: “de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt”

Verwerker: “de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”

MEPHISTO SAS verbindt zich als verwerkingsverantwoordelijke ertoe de door de Klant doorgegeven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de AVG).

MEPHISTO SAS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant, zoals contactgegevens, identificatiegegevens en financiële gegevens, in het kader van de uitvoering van het contract. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Het mogelijk maken van de uitvoering van contracten voor de verkoop van producten, het verlenen van diensten en/of het leveren van apparatuur, zorgen voor het beheer van de relatie met de klant
  • Zorgdragen voor monitoring van de geleverde diensten
  • Facturering toestaan
  • Ontwikkel de commerciële relatie (marketing)
  • Garantiebetaling

De gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken of voor de tijd die nodig is om MEPHISTO SAS in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

MEPHISTO SAS neemt alle noodzakelijke en redelijke maatregelen, van technische en organisatorische aard, om een ​​hoog veiligheidsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerkte gegevens en om de bescherming van deze gegevens te verzekeren tegen accidentele of illegale vernietiging, accidenteel verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding of toegang evenals elke andere vorm van illegale verwerking.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot de medewerkers van MEPHISTO SAS die bevoegd zijn om deze te verwerken vanwege hun functie en die onderworpen zijn aan een strikte geheimhoudingsplicht.

De verzamelde gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan onderaannemers van MEPHISTO SAS wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de door de Klant gewenste diensten en in het bijzonder de leveringsdienst. MEPHISTO SAS zorgt ervoor dat haar onderaannemers, in het kader van de uitvoering van hun diensten, de persoonsgegevens van de Klant gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien kan MEPHISTO SAS verplicht zijn om de persoonlijke gegevens van de Klant mee te delen op grond van een wettelijke verplichting of met het oog op het oplossen van conflicten.

De Klant heeft recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen, in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG. Hij kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen de uitgevoerde verwerking of om de beperking ervan verzoeken. De Klant kan zijn rechten op elk moment uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij MEPHISTO SAS, elektronisch (privacy@mephisto.com) of per post (MEPHISTO SAS, route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG). niet in der minne kan worden opgelost met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en de naleving van de AVG, kan de Klant contact opnemen met de “Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)” (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07; Telefoon: (+33) 01 53 73 22 22).

MEPHISTO SAS maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over dit gebruik en over de manieren om deze cookies te verwijderen, wordt de Klant verzocht de Gegevensbeschermingsverklaring te raadplegen die beschikbaar is op de website.

14. “BLOCTEL”-CLAUSULE

In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van het Consumentenwetboek kan de Klant, als hij niet langer telefonisch gecontacteerd wil worden op het nummer dat hij aan de Verkoper heeft meegedeeld, dit telefoonnummer op elk moment in de lijst registreren. verzet tegen telefonische prospectie via internet op de site www.bloctel.gouv.fr of per post door te schrijven naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Deze registratie is gratis en geldig voor drie jaar. De Verkoper kan echter telefonisch contact opnemen met de Klant die hier uitdrukkelijk om heeft verzocht, gedurende een door de Klant vrij te bepalen periode, of bij gebreke daarvan, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van het verzoek van de Klant.

15. TOEPASSELIJK RECHT

De rechten en verplichtingen van de partijen worden beheerst door het Franse recht. De keuze van het toepasselijke recht is alleen geldig voor zover deze de Klant niet de bescherming ontneemt die, indien van toepassing, wordt verleend door de dwingende bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

16. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Online geschillenbeslechting conform artikel 14 lid 1 van Verordening (EU) nr. 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Deze is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Consumentenbemiddelingscommissie (Consom. C. art. L 612-1) of bij bestaande sectorale bemiddelingsorganen, waarvan de referenties hieronder worden vermeld, of naar eventuele alternatieve methode van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bemiddeling) in geval van een geschil.

In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant, zullen zij trachten een minnelijke oplossing te vinden.

Om een ​​geschil te beslechten, moet de Klant de Verkoper eerst een schriftelijke klacht sturen naar MEPHISTO SAS, met hoofdkantoor in Route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, Frankrijk.

Indien de Klant geen tevredenheid verkrijgt, heeft hij de mogelijkheid om binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de schriftelijke klacht gericht aan de Verkoper.

Verwijzing naar de consumentenbemiddelaar dient eenvoudig en kosteloos elektronisch te gebeuren door het daartoe bestemde formulier in te vullen op de website www.mediationconso-ame.com, of per gewone post (de Klant moet zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer en schriftelijke klacht) aan AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIJS.BIJLAGE - Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

Geschikt zijn voor het gebruik dat doorgaans van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model, de kwaliteiten vertonen die een koper mag verwachten dat rekening wordt gehouden met publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

Ofwel de kenmerken vertonen die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt zijn voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Wanneer de koper van de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen, een herstel vraagt ​​dat onder de garantie valt, wordt een eventuele immobilisatieperiode van minstens zeven dagen opgeteld bij de resterende garantieperiode. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of het ter reparatie beschikbaar stellen van de betreffende goederen, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of niet zou hebben verkregen. een lagere prijs ervoor gegeven, als hij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

Rechtsvorderingen voortvloeiend uit herroepelijke gebreken moeten door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.