GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

De MEPHISTO*-groep hecht bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dat u geïnformeerd wordt wanneer en welke gegevens wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Vanuit technisch en organisatorisch oogpunt zorgen wij ervoor dat de regels met betrekking tot gegevensbescherming worden nageleefd, zowel door onszelf als door externe dienstverleners die in onze opdracht werken.

JURIDISCHE KENNISGEVINGEN / INLEIDING

De entiteiten van de MEPHISTO-groep kunnen, afhankelijk van het doel van de verwerkte persoonsgegevens, optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als onderaannemer.

Het hoofdkantoor
MEPHISTO SAS
Route de Sarreguemines BP 50060
57401 SARREBURG
Frankrijk
Contact
Tel: +33(0) 3 87 23 30 00
Fax: +33(0) 3 87 23 30 09
E-mail: info@mephisto.com

Handelsregister
RCS Frankrijk (METZ): 364 800 276
Datum registratie: 01/01/1966
BTW FR86364800276

* MEPHISTO SAS, Chaussures CARLTON Sàrl, ALLROUNDER Sàrl, MEPHISTO E-commerce GmbH, MEPHISTO RETAIL ITALIA SRL, MEPHISTO GmbH, MEPHISTO PORTUGUESA FABRICA DE CALCADO LDA, MEPHISTO UK LIMITED en hun dochterondernemingen

DPO
De heer Marc ROGLER
privacy@mephisto.com


Beperking van aansprakelijkheid
Alle huidige en toekomstige componenten van de website https://www.natureisfuture.com zijn beschermd door de momenteel geldende Franse wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom en auteursrecht. Voor reproductie, aanpassing, distributie en elke vorm van gebruik die de beperkingen van het auteursrecht overschrijdt, is de schriftelijke toestemming van de auteur of maker vereist.
Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Alle inhoud op de website die niet afkomstig is van Mephisto SAS maar van derden, wordt gepresenteerd met inachtneming van de eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Onverminderd uw recht om juridische stappen te ondernemen, wordt u bij eventuele vragen bij voorrang en onverwijld verzocht contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde communicatiemiddel. Om deze verzoeken zo snel mogelijk te kunnen verwerken, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:
• Achternaam voornaam.
• Volledig postadres.
• Telefonische en elektronische contactgegevens.
• Contract- of aanbiedingsnummer.
De bevoegde rechtbanken vallen onder de jurisdictie van het Hof van Beroep van Metz.

In welke hoedanigheid treden wij op?
Als onderdeel van hun activiteiten verwerken de MEPHISTO-groepsentiteiten rechtstreeks persoonsgegevens van hun werknemers en klanten; daarom worden zij volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming beschouwd als gegevensbeheerders. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van contracten (bijvoorbeeld algemene verkoopvoorwaarden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (burgerlijk recht, fiscaal recht, boekhoudrecht).
Bovendien kan een entiteit van de MEPHISTO-groep vanwege haar eigen activiteiten of haar kwaliteit als dienstverlener (bijvoorbeeld online winkel) aan klanten, met betrekking tot de regelgeving en afhankelijk van het doel van de verwerking, worden beschouwd als een onderaannemer van een andere entiteit van de groep.


VASTLEGGEN, VERWERKEN, OPSLAAN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en om ons aanbod af te stemmen op de behoeften, maken en gebruiken wij anonieme gebruikersprofielen. Daarnaast gebruiken wij geregistreerde postadressen en e-mailadressen om u informatie te sturen over nieuwe producten en producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u heeft besteld. U kunt hier te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken door een verklaring hiervoor af te leggen, een e-mail te sturen naar privacy@mephisto.com of door op de link onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Wij wijzen erop dat wij in het kader van het risicobeheer en om een ​​passende beslissing te kunnen nemen over het initiëren, uitvoeren of beëindigen van het contract, de waarschijnlijkheid van het optreden van uw toekomstige gedrag vastleggen of gebruiken en ook de adressen om deze waarschijnlijkheid van optreden te bepalen.

Wij kunnen u kosteloos informeren over de persoonsgegevens over u die in onze databanken zijn opgeslagen. U kunt op elk moment en kosteloos verzoeken om rectificatie, blokkering en verwijdering van deze gegevens.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden, vooral niet voor reclamedoeleinden. Indien de wet of een rechterlijke uitspraak ons ​​daartoe verplicht, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten die bevoegd zijn om deze te ontvangen.

Uw gegevens worden opgeslagen op servers die door technische en organisatorische maatregelen bijzonder beveiligd zijn tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Slechts enkele geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens.
Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd voordat ze via internet worden verzonden. Voor het verzenden van gegevens gebruiken wij SSL-codering (secure socket layer).

Welke gegevens verzamelen wij?

Een generaal
Om de aangeboden diensten te kunnen leveren, moet de MEPHISTO-groep bepaalde informatie over u verzamelen en verwerken. Welke gegevens worden opgehaald, is afhankelijk van de context van uw interacties met groepsentiteiten, de keuzes die u maakt en de diensten waarop u zich abonneert.

B. Categorieën persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen de volgende categorieën omvatten, niet-uitputtend opgesomd:
• Identificatiegegevens: wij verzamelen gegevens over u, zoals naam, voornaam en andere soortgelijke gegevens, geboortedatum, geslacht (titel), land, nationaliteit en taal;
• Bankgegevens (voor online verkoop):wij verzamelen bankgegevens over u zoals het bankrekeningnummer en de naam van de financiële instelling, de BIC- en IBAN-rekening, in het kader van boekhoudkundige handelingen (facturatie, creditnota) of bijdragen of deelnames aan buitencontractuele kosten;
Volgens de hierboven genoemde gegevenscategorieën garandeert de MEPHISTO-groep dat er geen bijzondere gegevens worden verzameld of verwerkt, in overeenstemming met de artikelen 9 en 10 van de AVG.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers; Het is kinderen en jongeren onder de 18 jaar verboden onze online winkel te gebruiken. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen, wij verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

Hoe verzamelen wij gegevens?
Deze clausule heeft betrekking op ons privacybeleid.
Wanneer u inlogt, wordt er automatisch informatie over u opgehaald. Voor meer details nodigen wij u uit om onze Cookieverklaring hieronder te raadplegen.
De persoonsgegevens die wij verzamelen bij het versturen van het contactformulier, uw online nieuwsbriefinschrijving of deelname aan een evenement: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen strikt binnen de noodzakelijke kaders van de relatieprofessional.


ANALYSE VAN IP-ADRESSEN EN ANDERE INFORMATIE

Wanneer u verbinding maakt, worden gegevens op onze servers geregistreerd, waaronder IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's. Het is mogelijk dat deze gegevens bepaalde gebruikers kunnen identificeren.
Wij gebruiken geen IP-adressen om gebruikers te identificeren. Wel kunnen wij, indien nodig, de ingevoerde IP-adressen gebruiken voor (anonieme) statistische analyses. Daarnaast gebruiken wij informatie over uw IP-adres en andere gegevens om frauduleus gebruik te voorkomen en om de versie van onze internetaanwezigheid te kiezen die overeenkomt met het betreffende land.

BETALING VAN BESTELLINGEN

Betaling bij bestellingen is afhankelijk van de gekozen betaalmethode, eventueel via een dienstverlener. Bij betaling met creditcard is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens aan of via de dienstverlener door te geven, zodat uw bestelling kan worden verwerkt.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

U heeft ons toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze contractuele en/of commerciële relaties.
Wij informeren u dat u deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunt intrekken.

HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

De MEPHISTO-groep dankt u voor het vertrouwen dat u in haar stelt en zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die u haar toevertrouwt. Wij garanderen de implementatie van passende organisatorische maatregelen, evenals fysieke en technische beveiligingsmaatregelen.

Vertrouwelijkheid
Rekening houdend met passende veiligheidsmaatregelen vormt de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang voor de verwerkingsverantwoordelijke. Daarom garandeert de MEPHISTO-groep dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden met volledige vertrouwelijkheid, integriteit en respect voor de fundamentele rechten en vrijheden.Integriteit
Bij MEPHISTO is de veiligheid van uw persoonlijke gegevens onze prioriteit. U kunt onze website en ons aanbod volledig anoniem raadplegen. Als u ons echter uw gegevens verstrekt (bijvoorbeeld door u te abonneren op nieuwsbrieven), bewaren wij uw gegevens met uw toestemming.
• Alle gegevens die tijdens het bestelproces worden verstrekt, worden gecodeerd voordat ze uw pc verlaten en via internet worden verzonden. Om dit te doen, gebruiken we de veilige coderingsmodus “Secure Socket Layer” (SSL) met een 128-bits coderingssleutel, om te voorkomen dat iemand anders uw gecodeerde gegevens leest.
• De webwinkel NATURE IS FUTURE werkt met verschillende displays. Het is daarom mogelijk dat het SSL-symbool niet onderaan het browservenster verschijnt of dat uw browser u niet in een dialoogvenster meldt dat er een verbinding met een SSL-server bestaat. U kunt de gecodeerde overdracht van de door u opgegeven gegevens (https-modus) echter zien door met de rechtermuisknop in het afrekenen te klikken en het item “Eigenschappen” en Certificaten te selecteren.


Weerstand
Wij slaan alle persoonlijke gegevens op bijzonder beveiligde servers op. Er worden technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen het verlies, de vernietiging, de toegang, de wijziging of de verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Slechts enkele geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?
De MEPHISTO Groep zorgt ervoor dat u op elk moment uw rechten kunt uitoefenen en op de meest passende manier kunt reageren.
Uw rechten zijn als volgt:
• Recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens
• Recht op rectificatie
• Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op portabiliteit
• Recht van bezwaar
• Recht om een ​​verzoek in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Om uw rechten te doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy@mephisto.com

Houd er rekening mee dat wij, om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, u om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen. Dit identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de verwerking van uw verzoek is voltooid.

Hieronder vindt u de termijnen waarbinnen wij op uw verzoek moeten reageren:


Recht op informatie (directe verzameling) art.13: wanneer de gegevens rechtstreeks (bij de betrokkene) worden verzameld

Recht op informatie (indirecte incasso) art.14: één maand

Recht op toegang art.15: binnen een redelijke termijn

Recht op rectificatie art.16: zo spoedig mogelijk

Recht op gegevenswissing/recht om vergeten te worden art.17: zo snel mogelijk

Recht op beperking van de verwerking art.18: binnen een redelijke termijn

Recht op dataportabiliteit art.20: binnen een redelijke termijn

Recht van verzet art.21: tijdens de eerste communicatie

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en profileringsbeslissingen art.22: wanneer gegevens worden verzameld

Wat zijn de doeleinden van de verwerking?
Om de verwerking rechtmatig te laten zijn onder de AVG, moet er een wettelijke basis worden geïdentificeerd en vastgesteld voordat persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden in overeenstemming met de AVG:
• Dienstverlening;
o De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
o Online betalen: betaling bij bestellingen is afhankelijk van de gekozen betaalmethode, eventueel via een dienstverlener. Bij betaling met creditcard is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens aan of via de dienstverlener door te geven, zodat uw bestelling kan worden verwerkt.
• Het verzenden van communicatie gerelateerd aan marketingactiviteiten;
o Contactformulier en online nieuwsbriefabonnement: de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
o Het verzenden van gerichte berichten via direct mail, zoals promotionele aanbiedingen of deelname aan evenementen georganiseerd door de MEPHISTO-groep of in samenwerking met andere gegevensbeheerders, inclusief het verzamelen van toestemming: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking.
o Wij behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, fax, videoconferentie of andere communicatietechnieken om u op de hoogte te stellen van evenementen, nieuwe functies of andere informatie die verband kan houden met uw interactie met Mephisto SAS. In de gevallen waarin de geldende wet- en regelgeving uitdrukkelijk voorziet, zal uw toestemming worden gevraagd voordat u enige communicatie voor prospectiedoeleinden verzendt, zodat u zich hiertegen kunt verzetten of akkoord kunt gaan met het ontvangen van dergelijke communicatie: wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, wordt de De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met prospectie.
• Beheer en administratie van activiteiten voor de ontwikkeling van infrastructuur en informatiesystemen: de verantwoordelijke voor de verwerking implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat standaard alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking.
• Naleving van intern beleid en procedures: verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd.
• Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, gedragscodes of richtlijnen van een toezichthoudende autoriteit of van een verzoek van een overheidsinstantie

De MEPHISTO-groep verkoopt, distribueert of verstrekt geen informatie aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

HOE GAAN WIJ OM MET INBREUK IN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In overeenstemming met artikel 33 van de AVG zijn entiteiten van de MEPHISTO-groep, als gegevensbeheerders, verplicht om elke inbreuk op persoonsgegevens zo snel mogelijk en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van hebben genomen, te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. tenzij het niet waarschijnlijk is dat de schending in kwestie een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De verwerker is verplicht om de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens nadat hij er kennis van heeft genomen.
In overeenstemming met artikel 34 van de AVG communiceert de MEPHISTO-groep aan de klant en alle betrokkenen (bijvoorbeeld potentiële klanten) elke schending van hun persoonsgegevens als deze schending waarschijnlijk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van een natuurlijke persoon, namelijk de klant en/of enige andere betrokkene.

WAT ZIJN DE BEWAARTIJDEN VAN UW GEGEVENS?

De Mephisto Groep bewaart uw persoonsgegevens:
• In de periode die nodig is om de verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken
• Binnen de termijn bepaald door de geldende wet- en regelgeving

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Cookies worden vaak gebruikt om online aanwezigheid gastvrijer en effectiever te maken. Om technische redenen zijn ze bijvoorbeeld noodzakelijk voor de goede werking van het winkelwagentje.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies” die worden verwijderd zodra uw sessie is beëindigd. Er zijn ook cookies voor de langere termijn waarmee we bezoekers kunnen herkennen.

Daarnaast gebruiken we cookies om paginagebruik, frequentie en marketinganalyses uit te voeren. Hiervoor maken wij gebruik van de online trackingdiensten van Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc. Alle informatie die wij via deze analyses verzamelen is niet van persoonlijke aard en is daarom volkomen anoniem.

U kunt de cookies die wij plaatsen op elk moment verwijderen.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden.

GOOGLE ANALYTICS GEBRUIKEN

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw gebruik van de site te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze site is geactiveerd, wordt uw IP-adres alleen in verkorte vorm verwerkt binnen lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site voor de uitgever samen te stellen en om laatstgenoemde andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit van de site en het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van de dienst Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies uitschakelen door uw browser te configureren; Wij willen u er echter op wijzen dat u door een dergelijke deactivering niet optimaal gebruik kunt maken van alle functies van deze site. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij informeren u dat Google Analytics op deze site wordt gevolgd door de code “gat._anonymizeIp(); » om de anonieme vastlegging van IP-adressen te garanderen (IP-masking).

SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK GEBRUIKEN

Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk “facebook.com”, beheerd door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plug-ins zijn voorzien van een Facebook-logo of worden gevolgd door “Facebook Social Plugin”.
Als u een van de sites op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en van daaruit in de website geïntegreerd.
Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende site bezoekt. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of door een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie rechtstreeks door uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen.
Om het doel en de omvang van de verzamelde gegevens te achterhalen, en om meer te weten te komen over de verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, raadpleegt u 'Facebook-gegevensbeschermingsbeleid'.
Als u niet wilt dat Facebook via onze site gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

HERZIENING VAN DEZE MEDEDELING

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de verschillende betrokken partijen, kunnen dit beleid en de gebruiksvoorwaarden van de site achteraf worden gewijzigd in overeenstemming met de geldende wetten en reglementeringen.
Aanmaakdatum: 25/03/2019
Datum laatste update: 13-04-2022

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor vragen of informatie over het gebruik van uw gegevens of deze mededeling kunt u gerust contact met ons opnemen
- Via onze e-mail: privacy@mephisto.com
- Via ons postadres:
Mephisto SAS
Route de Sarreguemines BP 50060, 57401 SARREBOURG
Frankrijk