Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VAN DE NATURE IS FUTURE ONLINE SHOP


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De verkoper is de vennootschap naar Frans recht

MEPHISTO S.A.S., met maatschappelijke zetel te Route
de Sarreguemines57400
SARREBOURGF Frankrijk
Aandelenkapitaal: 16.500.000 euro


RCS Metz 364 800 276
BTW-nummer FR 86 364 800 276

2. TOEPASSINGSBEREIK

De hierna genoemde algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn - bij uitsluiting van alle andere - van toepassing op de commerciële relatie die tot stand komt tussen de klant, een meerderjarige natuurlijke persoon die een contract sluit voor strikt persoonlijke behoeften ("Klant"), en MEPHISTO S.A.S., alsmede op het gebruik van de website https://www.natureisfuture.com/.

In voorkomend geval kunnen deze AV worden gewijzigd of aangevuld door bijzondere voorwaarden of door specifieke overeenkomsten tussen de partijen.

De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website https://www.natureisfuture.com/.

MEPHISTO S.A.S. verkoopt haar producten uitsluitend aan eindgebruikers en alleen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor een huishouden. De Klant is verplicht kennis te nemen van de specifieke kenmerken van het product alvorens de bestelling te plaatsen. De keuze van de producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De foto's, illustraties en grafieken zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

MEPHISTO S.A.S. is de eigenaar van de website https://www.natureisfuture.com/en is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de genoemde site en de inhoud ervan (met name teksten, illustraties, grafieken, software, video's, muziek, merken, logo's, tekeningen en modellen en andere onderscheidende tekens van de onderneming).

Bijgevolg is elk gebruik, reproductie, weergave, verspreiding, aanpassing, kopiëren en elke volledige of gedeeltelijke downloading verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MEPHISTO S.A.S..

4. BESTELLEN

Alleen bestellingen voor levering in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland worden aanvaard. Na voltooiing van de bestelling (validatie van het winkelmandje en validatie van de betaling per creditcard) wordt de bestelling van de producten die zich in het winkelmandje van de Klant bevinden aan MEPHISTO S.A.S. doorgegeven en wordt de koopovereenkomst gesloten.

Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling wordt de Klant per e-mail een orderbevestiging toegezonden. De Klant wordt verzocht deze bevestiging op te slaan en af te drukken.

In geval van betwisting vormen de in het computersysteem van de Verkoper opgeslagen gegevens het bewijs van de met de Klant gesloten transacties.

5. LEVERING

De levering, d.w.z. de overdracht van het fysieke bezit van het product aan de klant, wordt uitgevoerd door de door MEPHISTO S.A.S. voorgestelde vervoerder op het door de klant op het ogenblik van de bestelling opgegeven adres.

Voor alle bestellingen die op de site worden geplaatst, wordt een levering aangeboden.


De leveringstermijnen worden aan de Klant meegedeeld voordat hij zijn winkelwagentje valideert en zijn ten laatste dertig (30) dagen na de sluiting van het verkoopcontract.


Bij overschrijding van de aan de Klant meegedeelde leveringstermijn kan de Klant de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail aan customerservice.natureisfuture@mephisto.comna MEPHISTO S.A.S. vooraf te hebben verzocht de levering uit te voeren, volgens dezelfde voorwaarden, binnen een redelijke bijkomende termijn.


In geval van een geldige opzegging van de overeenkomst door de Klant, zal MEPHISTO S.A.S. de Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de datum van opzegging van de overeenkomst, alle betaalde bedragen terugbetalen. MEPHISTO S.A.S. zal voor deze terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel gebruiken dat door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel. Deze terugbetaling zal de Klant niet worden aangerekend.


Elk risico van verlies of beschadiging van het Product gaat over op de Klant op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de door MEPHISTO S.A.S. voorgestelde vervoerder is, het Product bij de levering fysiek in ontvangst neemt.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. De Klant beschikt over een termijn van drie (3) dagen, te rekenen vanaf de datum van levering, om schriftelijk op de leveringsbon of per post of per e-mail elk voorbehoud of precieze en gedetailleerde klachten in verband met niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de geleverde producten (bijvoorbeeld een beschadigde verpakking die reeds geopend werd, enz.6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Totdat alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de Klant volledig zijn voldaan, blijft het geleverde Product eigendom van MEPHISTO S.A.S. De Klant is verplicht gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud zorg te dragen voor het Product. Elke wijziging van de eigenaar van het Produkt en elke adreswijziging moet onmiddellijk door de Klant aan MEPHISTO S.A.S. worden meegedeeld.

7. INFORMATIE OVER INTREKKING

7.1. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de Producten door hemzelf of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is), om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder dat hij enige reden voor omruiling of terugbetaling hoeft op te geven, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden teruggezonden. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant schrijven naar MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail naar het adres customerservice.natureisfuture@mephisto.comen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier, zijn wil om zich terug te trekken kenbaar te maken.

7.2. GEVOLGEN VAN HERROEPING / TERUGGAVE

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal MEPHISTO S.A.S. alle gedane betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de Klant een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door MEPHISTO S.A.S. aangeboden voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop MEPHISTO S.A.S. van zijn beslissing tot herroeping in kennis werd gesteld, terugbetalen.

MEPHISTO S.A.S. zal voor deze terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel gebruiken dat door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel. Er zullen de Klant geen kosten worden aangerekend als gevolg van deze terugbetaling.

MEPHISTO S.A.S. kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de geretourneerde producten of tot de Klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van de producten, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

De Klant dient de Producten onverwijld en ongeacht de omstandigheden uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, aan MEPHISTO S.A.S. terug te zenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen zijn teruggezonden of overhandigd.

Retourzendingen zijn gratis. Opdat de kosten in verband met de terugzending van het Product probleemloos kunnen worden afgehandeld, moet de Klant een retourlabel op het retourpakket aanbrengen.

 • Voor Frankrijk: de klant kan verbinding maken met de website van de luchtvaartmaatschappij

http://destinataire.dpd.fr /Beheer uw retourzendingen/ en druk het etiket af(service alleen beschikbaar in Frankrijk)

 • Voor Frankrijk: De klant kan ook per e-mail contact opnemen met de klantendienst van MEPHISTO S.A.S. op het volgende adres customerservice.natureisfuture@mephisto.comdie de klant het retourlabel zal sturen
 • Voor België, Duitsland en Nederland: De klant dient per e-mail contact op te nemen met de klantendienst van MEPHISTO S.A.S. op het volgende adres customerservice.natureisfuture@mephisto.comdie het retouretiket naar de Klant zal sturen

Het gebruik van deze voorafbetaalde etiketten is essentieel om te kunnen profiteren van gratis retourkosten.

De Klant is slechts aansprakelijk in geval van waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

8. BETALING

Alle prijzen die in de online-shop van MEPHISTO S.A.S. worden vermeld, zijn in euro, inclusief alle belastingen en exclusief de standaardverpakkings- en leveringskosten. De geldende prijzen en facturatievoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.

De bestelling wordt contant betaald met een kredietkaart, op voorwaarde dat de klant houder is van de kredietkaart (indien voor deze betalingswijze wordt gekozen, is MEPHISTO S.A.S. gemachtigd het krediet te debiteren op het ogenblik van de bestelling van het artikel).

Een factuur die overeenstemt met de bestelling van de Klant zal per e-mail naar de Klant worden gestuurd. De Klant wordt verzocht de factuur te downloaden, af te drukken en te bewaren.

9. GARANTIE

De op de website van MEPHISTO S.A.S. verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende voorschriften en hebben prestaties die verenigbaar zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie, zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor Producten die defect of beschadigd blijken te zijn of niet overeenstemmen met de bestelling, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die in het onderstaande kader worden vermeld en die in de bijlage van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie voor verborgen gebreken) worden gedefinieerd.

Er wordt aan herinnerd dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de Klant beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product om tegen de Verkoper te ageren; hij kan kiezen tussen herstelling of vervanging van het bestelde Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht; en hij is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan conformiteit van het Product tijdens de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van het Product, behalve voor gebruikte goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel op het Product van toepassing is.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het Product toe te passen overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de niet-conformiteit van de Producten schriftelijk aan de Verkoper meedelen binnen een termijn van maximum acht (8) dagen vanaf de levering van de Producten of vanaf de ontdekking van de verborgen gebreken binnen de bovenvermelde termijnen en de gebrekkige Producten terugzenden in de staat waarin hij ze ontvangen heeft met alle elementen (toebehoren, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.).

De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die niet conform of defect worden bevonden, vergoeden, vervangen of repareren.

Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourverzendkosten worden vergoed op vertoon van betalingsbewijzen.

Terugbetalingen voor Producten die niet-conform of gebrekkig zijn bevonden, zullen zo spoedig mogelijk worden verricht en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Verkoper de niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft vastgesteld.

De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betalingsmethode die door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Deze terugbetaling zal de Klant niet worden aangerekend.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen

- niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient na te gaan,

- in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

MEPHISTO S.A.S. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het contract, met name wat betreft de aard van de gebruikte materialen. In dit geval kan de Klant de bestelling annuleren en zal hij een volledige terugbetaling ontvangen.

10. OVERMACHT - AANSPRAKELIJKHEID

 1. MEPHISTO S.A.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen zoals hierin beschreven, te wijten is aan een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek. Bij uitdrukkelijke overeenkomst wordt onder overmacht verstaan natuurrampen, brand, interne of externe stakingen, toevallige defecten, tekorten, oorlog.
 2. Indien MEPHISTO S.A.S. op haar website hyperlinks naar websites van derden weergeeft, kan MEPHISTO S.A.S. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.
 3. Als host van deze links kan MEPHIS S.A. alleen aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-I-2 van de Franse wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.
 4. Indien MEPHISTO S.A.S. en de klant elkaar iets schuldig zijn, zal de schadevergoeding plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1289 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

11. MEDEDELINGEN/KLACHTEN

Kennisgevingen moeten worden gericht aan het in artikel 1 bedoelde adres.

12. KLANTENDIENST

De klantendienst van MEPHISTO S.A.S. is bereikbaar op de volgende uren en op de volgende contactgegevens:

Maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00

E-mail: customerservice.natureisfuture@mephisto.com

Telefoon: +33(0) 3 87 23 30 45 of +33(0) 3 87 23 30 42

Postadres:

MEPHISTO S.A.S.
Route de Sarreguemines BP 5006057401
SARREBOURGF Frankrijk

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - IN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Verantwoordelijke voor de verwerking: "de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt".

Verwerker: "de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt".

MEPHISTO S.A.S. verplicht zich als verantwoordelijke voor de verwerking om de door de Klant doorgegeven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en in het bijzonder met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de GDPR genoemd).

MEPHISTO S.A.S. verwerkt persoonsgegevens van de Klant, zoals contactgegevens, identificatiegegevens en financiële gegevens in het kader van de uitvoering van het contract. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Om de uitvoering van contracten voor de verkoop van producten, de levering van diensten en/of de levering van uitrusting mogelijk te maken, om het beheer van de relatie met de Klant te verzekeren
 • Zorgen voor de follow-up van de verleende diensten
 • Om facturering mogelijk te maken
 • Ontwikkelen van de commerciële relatie (marketing)
 • Om betaling te garanderen

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken of gedurende de tijd die MEPHISTO S.A.S. nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

MEPHISTO S.A.S. treft alle noodzakelijke en redelijke technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen en om deze gegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot de werknemers van MEPHISTO S.A.S. die uit hoofde van hun functie gemachtigd zijn deze gegevens te verwerken en die aan een strikte geheimhoudingsplicht zijn onderworpen.

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers van MEPHISTO S.A.S. wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de door de Klant gevraagde diensten en met name de leveringsdienst. MEPHISTO S.A.S. ziet erop toe dat haar onderaannemers in het kader van de uitvoering van hun diensten de persoonsgegevens van de Klant gebruiken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien kan MEPHISTO S.A.S. verplicht zijn de persoonsgegevens van de Klant bekend te maken op grond van een wettelijke verplichting of met het oog op de beslechting van geschillen.

De Klant heeft recht op informatie, toegang, rectificatie en schrapping van zijn persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD. Zij kunnen ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan. De klant kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door langs elektronische weg (privacy@mephisto.com) of per post (MEPHISTO S.A.S.) een schriftelijk verzoek bij MEPHISTO S.A.S. in te dienen, Bovendien kan de Klant in geval van een geschil dat niet in der minne kon worden geschikt betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens en de naleving van de RGPD, contact opnemen met de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)" (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07; Telefoon: (+33) 01 53 73 22 22)

MEPHISTO S.A.S. maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over dit gebruik, alsmede over de wijze waarop deze cookies kunnen worden verwijderd, wordt de Klant verzocht de verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen die op de website beschikbaar is.

14. BLOCTEL" CLAUSULE

In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van de Franse Consumentenwet, kan de Klant, indien hij niet meer telefonisch wenst te worden gecontacteerd op het nummer dat hij aan de Verkoper heeft meegedeeld, op elk moment dit telefoonnummer laten opnemen in de lijst van het telefonisch verzet op Internet op de website www.bloctel.gouv.fr of per post door te schrijven naar : Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Deze registratie is gratis en is drie jaar geldig. De Verkoper kan evenwel telefonisch contact opnemen met de Klant die daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, tijdens een door de Klant vrij te bepalen periode of, bij gebreke daaraan, binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek van de Klant.

15. TOEPASSELIJK RECHT

De rechten en verplichtingen van de partijen worden beheerst door het Franse recht. De keuze van het toepasselijke recht is slechts geldig voor zover zij de Klant niet de bescherming ontneemt die, in voorkomend geval, wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

16. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Deze is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van geschil in elk geval een beroep kan doen op de conventionele bemiddeling, met name bij de Commission de la médiation de la consommation (C. cons. art. L 612-1) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsorganen, waarvan de referenties hieronder zijn vermeld, of op elke alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening).

In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant, zullen zij trachten een minnelijke schikking te treffen.

Om een geschil te beslechten, moet de Klant eerst een schriftelijke klacht richten aan de Verkoper op het adres MEPHISTO S.A.S., met maatschappelijke zetel te Route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, Frankrijk.

Indien de Klant geen genoegdoening krijgt, kan hij zich kosteloos wenden tot de consumentenombudsman waarbij de Verkoper is aangesloten, met name de Vereniging van Europese Ombudsmannen (AME CONSO), binnen één (1) jaar na de datum van de schriftelijke klacht gericht aan de Verkoper.

De voorlegging aan de ombudsman voor de consument gebeurt op eenvoudige en kosteloze wijze via elektronische weg door het daartoe bestemde formulier in te vullen op de website www.mediationconso-ame.com, of per gewone post (de Klant dient zijn e-mailadres, telefoonnummer en de schriftelijke klacht bij te voegen) aan AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS.BIJLAGE - Bepalingen betreffende wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de consumentenwet

De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is verantwoordelijk voor alle conformiteitsgebreken die op het tijdstip van levering bestaan. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5 van het wetboek van consumentenrecht

geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model, de eigenschappen bezitten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

Of de kenmerken bezitten die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat onder de aandacht van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L217-12 van het wetboek van consumentenrecht

De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart binnen twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van het wetboek van consumentenrecht

Wanneer de koper de verkoper tijdens de looptijd van de hem bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed verleende handelsgarantie om een door de garantie gedekte reparatie verzoekt, wordt de eventuele periode van stilstand van ten minste zeven dagen opgeteld bij de resterende looptijd van de garantie. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek tot tussenkomst van de koper of op het tijdstip waarop het goed in kwestie ter beschikking wordt gesteld voor herstelling, indien dit na het verzoek tot tussenkomst is.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.