Verkoopvoorwaarden

 

NATURE IS FUTURE ONLINE WINKEL ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De verkoper is het Franse advocatenkantoor

MEPHISTO S.A.S., met maatschappelijke zetel in
Weg naar Sarreguemines
57400 SARREBOURG
Frankrijk

Kapitaal sociaal: 16.500.000 euro

 

RCS Metz  364 800 276
BTW-nummer FR 86 364 800 276

2. TOEPASSINGSGEBIED

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing - met uitsluiting van alle andere - op de commerciële relatie die is ontstaan tussen de klant, een volwassen natuurlijke persoon die contracteert voor strikt persoonlijke behoeften ("Klant"), en MEPHISTO S.A.S. , evenals het gebruik van de website https://www.natureisfuture.com/.

Indien nodig kunnen deze AV worden gewijzigd of aangevuld door bijzondere voorwaarden of door specifieke overeenkomsten tussen partijen.

De toepasselijke AGV zijn die welke van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Ze kunnen te allen tijde op de website worden geraadpleegd. https://www.natureisfuture.com/.

MEPHISTO S.A.S. verkoopt haar producten uitsluitend aan eindgebruikers en alleen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor een huishouden. De Klant is verplicht om de bijzonderheden van het product te lezen alvorens de bestelling te plaatsen. De keuze van de producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De foto's, illustraties, grafieken zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.    

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

MEPHISTO S.A.S. is eigenaar van de website https://www.natureisfuture.com/ en is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op genoemde site en de inhoud ervan (inclusief tekst, illustraties, grafische afbeeldingen, software, video's, muziek, handelsmerken, logo's, ontwerpen en modellen en andere onderscheidende tekens van het bedrijf).

Bijgevolg is elk gebruik, reproductie, weergave, distributie, aanpassing, kopie en elke volledige of gedeeltelijke download verboden, behalve met de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MEPHISTO S.A.S..

4. BESTELLEN

Enkel bestellingen die bestemd zijn voor levering op het vasteland van Frankrijk en België worden aanvaard. Door de bestelling af te ronden (validatie van het winkelwagentje en validatie van betaling per creditcard), wordt de bestelling voor de producten in het winkelwagentje van de klant naar MEPHISTO S.A.S. gestuurd en wordt het verkoopcontract gesloten.

Direct na ontvangst van de bestelling wordt een orderbevestiging per e-mail naar de Klant gestuurd. De Klant wordt verzocht deze op te slaan en af te drukken. 

In geval van betwisting zullen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper zijn opgeslagen, het bewijs vormen van de transacties die met de Klant zijn afgesloten. 

5. LEVERING

De levering, bestaande uit de overdracht aan de klant van het fysieke bezit van het product, wordt gedaan door de vervoerder die door MEPHISTO S.A.S. wordt aangeboden op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven. 

De levering is gratis voor alle bestellingen die op de site worden geplaatst.

De leveringstermijnen worden aan de Klant meegedeeld voordat hij zijn winkelwagen valideert en zijn niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van het verkoopcontract.


Indien de aan de Klant aangegeven leveringstermijnen worden overschreden, kan deze het contract opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail naar het adres customerservice.natureisfuture@mephisto.com, na MEPHISTO S.A.S. eerder de opdracht te hebben gegeven om de levering volgens dezelfde voorwaarden en binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren.


In het geval van een geldige beëindiging van het contract door de Klant, zal MEPHISTO S.A.S. de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd. MEPHISTO S.A.S. zal voor deze terugbetaling dezelfde betalingsmethode gebruiken die de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij deze laatste uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Na deze terugbetaling worden er geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.


Elk risico van verlies of beschadiging van het Product gaat over op de Klant wanneer deze of een door hem aangewezen derde, en anders dan de door MEPHISTO S.A.S. aangeboden vervoerder, het fysiek in bezit neemt bij levering.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over een termijn van drie (3) dagen vanaf de levering om op de leveringsbon of per post of e-mail eventuele specifieke en gedetailleerde voorbehouden of klachten wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek van de geleverde producten (bv. beschadigd pakket reeds geopend, enz.), met alle daarbij behorende bewijsstukken (vooral foto's).  

 

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot de volledige betaling van alle betalingsverplichtingen van de Klant die voortvloeien uit het verkoopcontract, blijft het geleverde Product eigendom van MEPHISTO S.A.S. De Klant is verplicht om voor het Product te zorgen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud. Elke wijziging in de houder van het Product en elke adreswijziging moet door de Klant onmiddellijk aan MEPHISTO S.A.S. worden meegedeeld.

7. INFORMATIE INTREKKING

7.1. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten door hemzelf of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder) om zijn herroepingsrecht uit te oefenen van de Verkoper, zonder een reden voor omruiling of terugbetaling te moeten rechtvaardigen, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant schriftelijk contact opnemen, hetzij per post gericht aan MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail naar het adres customerservice.natureisfuture@mephisto.com en op een bepaalde manier  duidelijk en ondubbelzinnig hun wens te uiten zich terug te trekken.  

7.2. GEVOLGEN VAN HERROEPING / RETOURNEREN

Als de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal MEPHISTO S.A.S. hem alle gedane betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die verschuldigd zijn als de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de meest voordelige standaardlevering aangeboden door MEPHISTO S.A.S.), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop MEPHISTO S.A.S. op de hoogte werd gesteld van haar besluit om zich terug te trekken.

MEPHISTO S.A.S. zal voor deze terugbetaling dezelfde betalingsmethode gebruiken die de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij deze laatste uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Na deze terugbetaling worden er geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

MEPHISTO S.A.S. kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de geretourneerde producten of totdat de klant het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De Klant moet de Producten zonder onnodige vertraging, en ongeacht de omstandigheden, aan MEPHISTO S.A.S. retourneren, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping heeft medegedeeld. Aan deze termijn wordt geacht te zijn voldaan indien de Producten zijn geretourneerd of geleverd voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

Retourneren is gratis. Om de kosten met betrekking tot het retourneren van het Product probleemloos te dekken, moet de Klant een retourlabel op het retourpakket plakken.

  • Voor Frankrijk: de klant kan verbinding maken met de website van de vervoerder 

http://destinataire.dpd.fr /Beheer je retouren/ en print het etiket (service alleen beschikbaar in Frankrijk)

Het gebruik van deze prepaid labels is essentieel om te profiteren van de gratis retourkosten. 

De aansprakelijkheid van de Klant is alleen in het geval van waardevermindering van de Producten als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

8. BETALING

Alle prijzen op de MEPHISTO S.A.S.-onlinewinkel zijn in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief standaardverpakkings- en leveringskosten. De van toepassing zijnde prijzen en facturatievoorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De bestelling wordt contant betaald met een creditcard, aangezien de klant de houder van de creditcard is (als deze betaalmethode wordt gekozen, is MEPHISTO S.A.S. gemachtigd om het tegoed af te schrijven bij het bestellen van het artikel).

Een factuur die overeenkomt met de bestelling van de Klant zal hem per e-mail worden verzonden. De Klant wordt verzocht deze te downloaden, af te drukken en te bewaren.

9. GARANTIE

De producten die op de MEPHISTO S.A.S.-website worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren automatisch en zonder extra betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, van de wettelijke garantie van overeenstemming, voor Producten die defect, beschadigd of beschadigd lijken of die niet overeenkomen aan de bestelling, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en onbruikbaar maakt, onder de voorwaarden en volgens de methoden vermeld in het onderstaande kader en gedefinieerd in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden (Garantie van Conformiteit / Garantie op verborgen gebreken).

Er wordt aan herinnerd dat de Klant in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product heeft om tegen de Verkoper op te treden; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentenwet; en is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel het Product dekt.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken aan het Product te implementeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen de beslissing van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximaal acht (8) dagen vanaf de levering van de Producten of de ontdekking van verborgen gebreken binnen de termijn limieten waarnaar hierboven wordt verwezen en de defecte Producten terugsturen in de staat waarin ze werden ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.).

De Verkoper zal de Producten of onderdelen die onder garantie als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of laten repareren.

Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van bonnen.

Terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden gedaan en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Verkoper het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek heeft geconstateerd.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode die de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij deze laatste uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Na deze terugbetaling worden er geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeschakeld in de volgende gevallen:

- niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die het aan de Klant is om te controleren,

- in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet-conform zijn of een defect vertonen.

MEPHISTO S.A.S. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het contract, met name in verband met de aard van de gebruikte materialen. Indien nodig kan de Klant zijn bestelling annuleren en zal hij dan volledig terugbetaald worden.

10. OVERMACHT - AANSPRAKELIJKHEID

  1. MEPHISTO S.A.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek. Bij uitdrukkelijke overeenkomst, geldt in het bijzonder een geval van overmacht, natuurrampen, branden, interne of externe stakingen, toevallige pannes, tekorten, oorlog.
  2. In het geval dat MEPHISTO S.A.S. hyperlinks op haar website host naar websites van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die op de betreffende sites wordt weergegeven.
  3. Als gastheer van deze links kan haar verantwoordelijkheid, indien nodig, alleen worden aangegaan in het kader van de bepalingen van artikel 6-I-2 van de wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de 'digitale economie'.
  4. In het geval dat MEPHISTO S.A.S. en de Klant schulden hebben bij elkaar, zal schadevergoeding plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

11. MEDEDELINGEN/CLAIMS

Kennisgevingen moeten worden verzonden naar het adres bedoeld in artikel 1.

12. KLANTENSERVICE

De klantenservice van MEPHISTO S.A.S is bereikbaar op de volgende tijden en contactgegevens:

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

E-mailadres: customerservice.natureisfuture@mephisto.com

Telefoon: +33(0) 3 87 23 30 45 of +33(0) 3 87 23 30 42

Adres:

MEPHISTO S.A.S.
Route de Sarreguemines BP 50060
57401 SARREBOURG
Frankrijk

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Verantwoordelijke: "de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt"

Verwerker: "de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke"

MEPHISTO S.A.S. verbindt zich als verwerkingsverantwoordelijke om de door de Klant doorgegeven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en in het bijzonder met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG).

MEPHISTO S.A.S. verwerkt de persoonsgegevens van de Klant, zoals contactgegevens, identificatiegegevens en financiële gegevens als onderdeel van de uitvoering van het contract. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Laat de uitvoering van contracten voor de verkoop van producten, de levering van diensten en/of de levering van apparatuur toe, zorg voor het beheer van de relatie met de Klant
  • Zorgen voor de opvolging van de geleverde diensten
  • Facturering toestaan
  • Ontwikkelen van de commerciële relatie (marketing)
  • Garantie betaling

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen of de tijd die nodig is om MEPHISTO S.A.S. in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

MEPHISTO S.A.S. neemt alle noodzakelijke en redelijke maatregelen, van technische en organisatorische aard, om een hoog niveau van veiligheid te garanderen met betrekking tot de verwerkte gegevens en om de bescherming van deze gegevens te verzekeren tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang evenals elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot werknemers van MEPHISTO S.A.S. die gemachtigd zijn om ze te verwerken op grond van hun taken en onderworpen aan een strikte verplichting tot vertrouwelijkheid.

De verzamelde gegevens kunnen eventueel worden meegedeeld aan onderaannemers van MEPHISTO S.A.S. wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de door de Klant gewenste diensten en in het bijzonder de bezorgdienst. MEPHISTO S.A.S. zorgt ervoor dat haar onderaannemers bij de uitvoering van hun diensten de persoonsgegevens van de Klant gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien kan MEPHISTO S.A.S. worden verplicht om de persoonlijke gegevens van de klant mee te delen op grond van een wettelijke verplichting of met het oog op de beslechting van geschillen.

De Klant heeft recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen, in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG. Hij kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen de uitgevoerde verwerking of de beperking ervan vragen. De Klant kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij MEPHISTO S.A.S. elektronisch (privacy@mephisto.com) of per post (MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG). niet in der minne kon worden opgelost met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant en de naleving van de AVG, kan de klant contact opnemen met de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)" (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07; Telefoon: (+33) 01 53 73 22 22).

MEPHISTO S.A.S. maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over dit gebruik en over de manier om deze cookies te verwijderen, wordt de Klant uitgenodigd om de verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen die beschikbaar is op de website.

14. CLAUSULE « BLOCTEL »

In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van het consumentenwetboek, kan de klant, indien hij niet langer telefonisch benaderd wenst te worden op het nummer dat hij aan de verkoper had meegedeeld, dit telefoonnummer op elk moment op de lijst registreren. verzet tegen werving via internet op de site www.bloctel.gouv.fr of per post door te schrijven naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Deze registratie is gratis en drie jaar geldig. De Verkoper kan echter telefonisch contact opnemen met de Klant die hier uitdrukkelijk om heeft verzocht, voor een periode die vrij wordt bepaald door de Klant of, bij gebreke daarvan, binnen 3 maanden vanaf de datum van het verzoek van de Klant.

15. TOEPASSELIJK RECHT

De rechten en plichten van de partijen worden beheerst door het Franse recht. De keuze van het toepasselijke recht is slechts geldig voor zover het de Klant niet de bescherming ontneemt die, in voorkomend geval, wordt verleend door de dwingende bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

16. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 lid 1 van Verordening (EU) nr. 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Deze is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De Klant wordt erop gewezen dat hij in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Consumentenbemiddelingscommissie (C. consom. art. L 612-1) of bij bestaande sectorale bemiddelingsinstanties. , en waarvan de referenties hieronder of naar enige alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bemiddeling) bij een geschil.

In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant zullen zij trachten een minnelijke oplossing te vinden.

Om een geschil te beslechten, moet de Klant de Verkoper eerst een schriftelijke klacht sturen naar MEPHISTO S.A.S., met maatschappelijke zetel te Route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, Frankrijk.

Indien de Klant geen genoegdoening verkrijgt, heeft hij de mogelijkheid om binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de schriftelijke klacht gericht aan de Verkoper.

De verwijzing naar de consumentenbemiddelaar moet eenvoudig en gratis elektronisch gebeuren door het daartoe bestemde formulier in te vullen op de website www.mediationconso-ame.com, of per gewone post (de Klant moet zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer en de schriftelijke klacht) aan AME CONSO, Place Dauphine 11 – 75001 PARIS.

 

 

BIJLAGE - Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

De verkoper is verplicht goederen te leveren die beantwoorden aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de consumentencode

Wees specifiek voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk artikel wordt verwacht en, indien van toepassing: beantwoordt aan de beschrijving die door de verkoper is gegeven en beschikt over de kwaliteiten die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model, de kwaliteiten presenteert die een koper mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

Of de kenmerken vertonen die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en door deze laatste wordt aanvaard.

Artikel L217-12 van de consumentencode

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Wanneer de koper de verkoper in de loop van de handelswaarborg die hem bij de aankoop of de herstelling van de roerende goederen werd toegekend, vraagt om een restauratie die onder de waarborg valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen opgeteld bij de resterende garantieperiode. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is aan de garantie gebonden wegens verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben verworven of minder zou hebben betaald indien hij had ze gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De vordering die voortvloeit uit een terughoudend gebrek moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.