Terugbetalingsbeleid

INFORMATIE OVER INTREKKING

A. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de Producten door hemzelf of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is), om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder dat hij enige reden voor omruiling of terugbetaling hoeft op te geven, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden teruggezonden. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant schrijven naar MEPHISTO S.A.S., route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, of per e-mail naar het adres customerservice.natureisfuture@mephisto.comen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier, uiting geven aan zijn wil om zich terug te trekken.

B. GEVOLGEN VAN HERROEPING / TERUGGAVE

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal MEPHISTO S.A.S. alle gedane betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de Klant een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door MEPHISTO S.A.S. aangeboden voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop MEPHISTO S.A.S. van zijn beslissing tot herroeping in kennis werd gesteld, terugbetalen.

MEPHISTO S.A.S. zal voor deze terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel gebruiken dat door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel. Er zullen de Klant geen kosten worden aangerekend als gevolg van deze terugbetaling.

MEPHISTO S.A.S. kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de geretourneerde producten of tot de Klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van de producten, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

De Klant dient de Producten onverwijld en ongeacht de omstandigheden uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping kenbaar heeft gemaakt, aan MEPHISTO S.A.S. terug te zenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen zijn teruggezonden of overhandigd.

Retourzendingen zijn gratis. Opdat de kosten in verband met de terugzending van het Product probleemloos zouden worden afgehandeld, moet de Klant een retourlabel op het retourpakket aanbrengen.

  • Voor Frankrijk: de klant kan verbinding maken met de website van de luchtvaartmaatschappij

http://destinataire.dpd.fr /Beheer uw retourzendingen/ en druk het etiket af(service alleen beschikbaar in Frankrijk)

Het gebruik van deze voorafbetaalde etiketten is essentieel om te kunnen profiteren van gratis retourkosten.

De Klant is slechts aansprakelijk in geval van waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.